Belediyeden Hazine Arazisi Satın Alma ve Kiralama (Güncel)

Belediyeden Hazine Arazisi Satın Alma ve Kiralama (Güncel)
30 Mayıs 2019 tarihinde güncellendi.

Hazine arazileri devlet mülkiyetinde olan alanlardır. Belediyelerden dilekçe yolu ile vatandaşlara belirli bir bedel karşılığında  satılabilir ya da kiralanabilir. Şayet belediyelerden nasıl hazine arazisi satın alabileceğinizi ya kiralama işlemini nasıl gerçekleştireceğinizi merak ediyorsanız, konu ile ilgili tüm detaylara içeriğimiz de yer vereceğiz.

Hazine Arazisi Nedir?

Özel mülkiyetin yanı sıra, ülkemizde devlet mülkiyetinde olan alanlar da vardır. Bu alanlar için tapuda herhangi bir tescil işlemi yapılmamıştır. Dağlar, kayalar, göller, dereler, buzullar ve tepeler hazine arazisi olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra meralar, ormanlar ve kışın kullanılan kışlaklar da devlet malı olarak kabul edilmektedir. Hazine arazisi olarak sayılan alanlar farklı sebeplerden dolayı satılabilmekte ya da kiralanabilmektedir. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için aranan bazı şartlar vardır. Hazine arazilerinin kiralanma sebepleri arasında, doğan arazi ihtiyacının karşılanması ve ekonomiye yapılacak olan katkı sayılabilir. Başvuru işlemi neticesinde herkes hazine arazilerinden faydalandırılmaz. Kiralama yapılacaksa, bunun süresi devlet tarafından belirlenir. Satın alma ya da kiralama yapabilmek için kanunda açıkça belirtilen prosedürlere uygun olarak başvuruda bulunmanız ve bu prosedürleri yerine getirmeniz gerekmektedir.

hazine-arazisi-nedir

Mülkiyeti devlete ait olan araziler

Kiralama İşlemi Nasıl Yapılır?

Devlet hazinesinde bulunan ve tasarrufun tamamen devlete ait olduğu alanlar olan hazine arazilerinin kiraya verilmesinde yetkili olan merci Maliye Bakanlığı’ dır. Arazilerin kiralanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik‘ e göre düzenlenmekte ve yürütülmektedir. 2886 sayılı İhale Kanunu’ na göre kiralanacak olan arazilerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

 1. Eğitim Faaliyetleri
 2. Spor Faaliyetleri
 3. Ticari Faaliyet
 4. Sosyal Amaçlar
 5. Turistik amaçlar
 6. Tarımsal Faaliyetler
 7. Hayvancılık Faaliyetleri
 8. Enerji Üretim Faaliyetleri için kiralanabilir.

Kiralama yapılacak olan arazi, kullanım amacı doğrultusunda gösterilmektedir. Orman alanları dışında kalan, tarım faaliyetleri ya da spor tesisi kurmak için uygun olan alanlar  Orman Kanunu‘ na göre 2b arazisi olarak adlandırılmaktadır. Kiralama süresi ilgili bakanlık tarafından kanunda düzenlenmiştir. Tarımsal faaliyet için ya da yukarıda sayılan amaçlar için kiralanacak olan arazilerin kira süreleri 10 yıl veya daha fazla olabilmektedir. Kiralama işlemi gerçekleştirmeniz, arazinin tüm kullanım hakkını elinizde bulundurduğunuz anlamına gelmemektedir. Bu alanlara kalıcı bir tesis yapılamaz. Bu alanı kullandıktan sonra, anlaşma süresi bittiğinde arazinin tüm hakları tekrar devlete geçmektedir.

Kiralama işlemi için bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Bu dilekçede hazine arazisinin kiralanma amacını ve arazi sınırlarının belirtilmesi muhakkaktır. Hazırlanan dilekçe Mal Müdürlüğü’ ne ya da Defterdarlığa teslim edilmelidir. Buralara yapılacak olan müracaat sonrası, taraflara bir form verilecektir. Bu formdaki ilgili alanlar Tapu Sicil Müdürlüğü ya da bağlı bulunulan muhtarlık tarafından onaylanacaktır. Onaylanan form tekrar Mal Müdürlüğü ya da Defterdarlığa teslim edilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken durum, başvuru yapılacak olan müdürlüğün, arazinin bağlı bulunduğu sınırlarda olması gerektiğidir. Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır?

hazine-arazileri-nasıl-kiralanır

Hazine arazileri nasıl kiralanır?

Hazine Arazisi Kiralama Şartları

Hazine arazilerinin kiralanması amacı ile başvuru yapıldığında bir anlaşma süresi tayin edilir. Kanunlarda öngörülen sınırlar dahilinde ve verilen süreye göre bu alanlar kiralayan tarafından kullanılır. Hazine arazilerinin kiralanması hem vatandaş, hem de devlet yararınadır. Ekonomik anlamda bu alanlar değerlendirilmiş ve devlet gelir elde etmiş olur. Vatandaş da bu süre zarfında, verimli araziler edinmiş ve üretimini artırmış olur. Ancak her isteyen tarım arazisi kiralayamaz. Kanunda belirtilen kiralama şartları aşağıdaki gibidir;

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Çiftçilik faaliyetlerinde bulunuyor olmak
 • 3 yıl boyunca köyde ikamet etmek
 • Yapılacak olan sözleşmeyi imzalamak
 • Verilen süre zarfında başvuruda bulunmak
 • Kullanım için tayin edilen bedeli ödemek gerekmektedir.

Kiralanamayacak Alanlar

Kanunda hazine arazisi olarak kiralanamayacak olan alanlar belirlenmiştir. Kamusal alanın kullanımı için ayrılmış olan araziler, Orman Bakanlığı tarafından kiralanması uygun görülmeyen araziler, Turizm Bakanlığı tarafından uygun görülmeyen alanlar, ibadet mekanları, özel koruma bölgeleri, Kıyı Kanunu dahilinde olan ve Tarım Bakanlığı tarafından kiralanması uygun olmayan alanlar, özel kanunlar sebebi ile devir işlemi yapılmakta olan alanlar, belediyelerin inisiyatifine bırakılan alanlar, askeri bölgelerden olup Genelkurmay tarafından kiraya verilmesi yasaklanan alanlar, madencilik faaliyeti yapılan alanlar, yer altı suları ve kanun tarafından kiraya verilmesi yasaklanmış olan alanlar için hiçbir surette kiralama işlemi yapılamaz.

Kira Bedeli Nasıl Belirlenir?

Kira bedeli, tespit komisyonu tarafından belirlenmektedir. Sabit bir kira bedelinden bahsetmek mümkün olmaz. Çünkü bulunulan bölgenin özellikleri, jeopolitik konumu, yüz ölçümü vb. tüm coğrafi özellikleri fiyatın değişmesini sağlayan kriterler arasındadır. Bu kriterler üzerinden bir değerlendirme yapılarak, fiyat hesaplamasında rayiç bedel esas alınmaktadır. Kiralanan 1. yıl için kira bedeli rayiç bedelin 1/4′ ü olacaktır.  Sanayi, tarımsal faaliyetler ve hayvancılık faaliyetleri için kiralanacak olan alanların hesaplaması ise rayiç bedelin %1,5 ‘ u olacaktır. Kiralama işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında kiraya verilecek olan hazine arazileri listelenmiştir. Kiralanacak olan arazilerin bilgileri ve fotoğrafları ilanlarda detaylı olarak yer almaktadır. Fiyatlar, bulunan bölgeye göre değişiklik arz etmektedir.

Devlet Hazine Arazisi Satın Almak İstiyorum

Hazine arazilerini kiralayabileceğiniz gibi, satın da alabilirsiniz. Fiyat belirleme usulleri de yine İhale Kanunu’ na göre yapılmaktadır. Tespit komisyonunca fiyat belirlenir. İdarece fiyat ilan edilebileceği gibi, bilirkişi yolu ile de belirlenebilir. İhale, açık ya da kapalı usullere göre yapılabilir. Hak sahibi şahıslara da direkt olarak satış işlemi gerçekleştirilebilir. Bütçe Kanunu neticesinde belirlenen fiyatın altında kalanlar için açık, bu fiyatın üstüne çıkanlar için ise kapalı teklif uygulanır.

Hazine arazisi satışı 3 farklı şekilde yapılmaktadır. Bu yöntemler;

 1. Doğrudan satış işlemi
 2. Özel kanunlar yolu ile satış işlemi
 3. Genel kurallar yolu ile satış işlemidir. 

Kanuni olarak yerleşim yeri sahibi iseniz, gerçek kişi (T.C. kimlik numarası ile başvuran) ya da tüzel kişi (vergi numarası ile başvuran) iseniz, ülke sınırları içerisinde herhangi bir adres gösterdiyseniz, ihale ilanı yapıldığında, ödenmesi gereken bedeli yatırdıysanız, Mal Müdürlüğü ya da Defterdarlığa gerekli belgeleri teslim ettiyseniz, ihaleye katılarak hazine arazisi satın alabilirsiniz. Bu kişiler, en yüksek bedeli vermek şartı ile ve Bakanlığın şartları inceleyerek karara varması neticesinde satın alma gerçekleşir. Kiralama işlemi gibi satın alma da dilekçe ile başvuru neticesinde gerçekleşir. İlçelerde Mal Müdürlüğü, illerde ise Defterdarlık ya da Milli Emlak Müdürlüğü’ ne dilekçe tesliminin yapılması gerekmektedir. Satın alınacak olan hazine arazisi ile ilgili tüm detayların ve adresin dilekçede bildirilmesi gerekmektedir. Satın almaya niyetli olan alıcıya dilekçeyi teslim ettiğinde ihalenin yapılacağı tarih ve saat bildirilir.

Satış tutarı peşin ya da taksitle ödenebilir. Ödemenin ise 15 gün içinde yapılması gerekmektedir. Taksitle ödeme seçeneğine başvurulduğunda ise, 1/4 tutar peşin ödenmek zorundadır. Kalan 3/4 tutar ise en fazla 2 yıl süre ile ödenmelidir. Taksit tutarına ek olarak kanuni faiz işlemektedir. Ayrıca taksitli satış sözleşmesinin de onaylanması gerekiyor. Onaylanan sözleşmenin bir nüshası alıcıya verilmektedir.

Kiralama ya da Satın Alma İşlemlerinde Yatırılacak Olan Teminatlar

İhaleye katılmak için, evrak teslimi yapıldığında bir teminat tutarının yatırılması gerekmektedir. Bu teminatlar iki çeşittir. Ayrıca nakit paradan ziyade, devlet iç borçlanma senedi, süresiz teminat mektupları da teminat olarak kabul edilebilmektedir. Geçici teminatlar kira bedellerinin yüzde 10‘ undan az olamaz. Yüzde 30 oranına kadar da geçici teminat kabul edilebilmektedir. Çiftçilerin kullanması için kiraya verilen tarım arazilerinde geçici teminat alınmayabilir. Diğer teminat çeşidi ise kesin teminattır. Kesin teminat ihale tutarı üzerinden yüzde 6 oranında yapılan kesintidir.

Satılamayacak Alanlar

 • Kanunda satışı yapılamayacak olan hazine arazilerine de yer verilmiştir. Bu alanlar;
 • Arsa Ofisi Kanunu‘ na tabi olarak kullanılan alanlar
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları türünde sayılan alanlar
 • Kadastro tarafından ölçümü yapılmamış olan alanlar
 • Turizm Teşvik Kanunu dahilinde olan alanlar
 • Orman Bakanlığı dahilinde olan ve satılmaması yönünde karar verilmiş olan alanlar
 • Kamu tarafından kullanılan alanlar
 • Sulama amacı ile ayrılmış olan alanlar
 • Askeri yönden yasaklı olan alanlar
 • Tarımsal faaliyetler dışında kullanılmak için ayrılmış olan alanlar
 • Belediyelerce imar sınırları içinde kalmış, Büyükşehir Belediyelerince belediye ya da mücavir alan içinde kalan alanlar
 • Kıyı şeridine 2 bin metre ve göl kıyısına 5 bin metreden daha az mesafe olan alanlar
 • Kuru arazilerde 2 bin, sulu arazilerde ise 600 dönüm olan ve kamuya tahsis edilmiş olan alanlar hiçbir şekilde satılamayacaktır.

İhaleye Katılamayacak Olan Kişiler

Kanunda, ihaleye katılamayacak olan kişiler belirlenmiştir. İta amirleri, ihaleye katılmaları yasaklanmış şahıslar, ihale işlemlerinin tüm kademelerinde görev alanlar hiçbir surette ihaleye katılamazlar. Eşlerinin, kendilerinin ya da henüz 18 yaşına gelmemiş olan çocuklarının namlarına, satın alınacak olan arazinin çevresinde kuru olarak 100, sulu olarak 40 dönümden fazla arazisi olanlara da hiçbir surette öncelik hakkı tanınmaz.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ nün resmi internet sayfasında satışa çıkan hazine arazilerinin ilanları yer almaktadır. Bu ilanlarda arazi ile ilgili tüm detaylar belirtilmiş ve görsellere yer verilmiştir. İhale fiyatları, bulunulan bölgeye göre değişiklik arz etmektedir. Satılık olan hazine arazilerini görmek ve ihaleye katılmak için tıklayınız.

Satın Alınan Hazine Arazisinin Tapusu Nasıl Alınır?

Yukarıda saydığımız şartlara haiz olarak ihaleye katılanlar ve en yüksek bedeli vererek araziyi almaya hak kazananlar için bir de tapu alma süreci söz konusudur. Peşin ödeme yapmışsanız ya da taksit seçeneğini seçmiş ve 15 gün içerisinde bedelin çeyrek tutarını yatırmışsanız, örneğin hazine arazisi 16 bin TL ise, 4 binini yatırmışsanız ve kalan tutarı 2 yıl içerisinde faizi ile birlikte öderseniz tapu alabilirsiniz. Taksit yapıyorsanız sadece sözleşme imzalarsınız, tapuyu ise borç bitiminde alırsınız. Eğer peşin ödemişseniz, Tapu Müdürlüğü vasıtası ile hemen tapunuzu alabilirsiniz. Müjde ! 218 bin çiftçiye hazine arazileri 10 yıllığına kiralanacak.

Kira için ilan edilen ya da satışa çıkarılan hazine arazilerini inceleyerek bir dilekçe yolu ile Defterdarlık ya da Mal Müdürlükleri’ ne başvurunuz. Faaliyet alanınızı da dilekçeye ekleyerek ihale sürecine katılabilirsiniz.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git